اسفندقه در مدح امیرالمومنین
قصیده واره غدیر

صداى کیست چنین دلپذیر مى‏آید؟
کدام چشمه به این گرمسیر مى‏آید؟

صداى کیست که این گونه روشن و گیر است ؟
که بود و کیست که از این مسیر مى‏آید؟

چه گفته است مگر جبرئیل با احمد؟
صداى کاتب و کلک دبیر مى‏آید

خبر، به روشنى روز در فضا پیچید
خبر دهید: کسى دستگیر مى‏آید!

کسى بزرگتر از آسمان و هر چه در اوست‏
به دستگیرى طفل صغیر مى‏آید

على به جاى محمد به انتخاب خدا
خبر دهید: بشیرى نذیر مى‏آید!

کسى به سختى سوهان به سختى صخره
کسى به نرمى موج حریر مى‏آید

کسى که مثل کسى نیست، مثل او تنهاست
کسى شبیه خودش بى نظیر مى‏آید

خبر دهید که: دریا به چشمه خواهد ریخت‏
خبر دهید به یاران: غدیر مى‏آید

به سالکان طریق شرافت و شمشیر
خبر دهید که از راه، پیر مى‏آید

خبر دهید به یاران: دوباره از بیشه
صداى روشن یک شرزه شیر مى‏آید

خم غدیر به دوش از کرانه‏ها، مردى‏
به آبیارى خاک کویر مى‏آید

کسى دوباره به پاى یتیم مى‏سوزد
کسى دوباره سراغ فقیر مى‏آید

کسى حماسه‏تر از این حماسه‏هاى سبک‏
کسى که مرگ به چشمش حقیر مى‏آید...
مرتضى امیرى اسفندقه

Powered by WebGozar